ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

GeoMAX AG, Швейцария

ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ХАРДУЕР. „GeoMax“ AG, наричана по-долу Geomax, предоставя на първоначалния краен потребител(„Клиент“), гаранция, че този Продукт няма да прояви дефекти по изработката или материалите при нормална употреба, за период от една (1) година, с изключение на батерии, за които гаранцията е деветдесет (90) дни, при строго спазване на всички указания за работа и поддръжка, особено в случай на необичайни и/или продължителни приложение или употреба, освен ако гаранционният период е бил удължен от GeoMax. Гаранционният период започва на установената дата на покупка (или на датата на доставка, или на датата на съобщението за приемане, ако са приложими). Единственото задължение на GeoMax по тази договорна гаранция е, по избор и за сметка на GeoMax, да замени или поправи Продукта или частта, или да възстанови сумата, платена за Продукта. GeoMax предоставя гаранция за поправения или заменен Продукт, или част от него, за период от деветдесет (90) дни от изпращането им или до края на първоначалната гаранция, в зависимост от това кой период е по-дълъг. Всички Продукти или части, които са заменени, стават собственост на GeoMax. Тази договорна гаранция не покрива консумативите, като рефлектори, крушки и бушони, както и продукти на трети лица. Тази гаранция ще бъде анулирана и невалидна в случай на инсталация, свързване или употреба на Продукта с каквито и да е аксесоари, различни от разрешените, оригинални аксесоари GeoMax.

ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕР. По отношение на „Системния софтуер“ (определен като оперативен софтуер и/или компютърна програма, необходима за включването и използването на продукта), всички разпоредби, които се съдържат в настоящата Международна Ограничена Гаранция, се прилагат като при хардуера. По отношение на „Приложния софтуер“ (определен като предварително инсталиран софтуер или софтуер, който се зарежда от дънната платка, и/или офис- или компютърен софтуер за определена работа с Продукта и/или с данни), гаранционните разпоредби на настоящата Гаранция категорично не се прилагат. За допълнителна информация относно предмета на гаранцията за Приложния софтуер, вижте съответното Лицензионно споразумение за софтуер.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. За да придобие право на гаранционно обслужване Клиентът следва да се свърже с оторизиран дистрибутор на GeoMax, в рамките на приложимия гаранционен период. Изискват се доказателства с посочена дата за първоначалната покупка от GeoMax или от оторизиран дистрибутор, както и описание на дефекта. GeoMax не носи отговорност за Продукти или части, които са получени без право на гаранционно обслужване. Поправеният или замененият Продукт ще бъде доставен до Клиента за сметка на GeoMax. Поправените продукт или част ще бъдат доставени във възможно най-кратък разумен срок. GeoMax не носи отговорност за вреди, възникнали по време на транспортирането. GeoMax определя по собствено усмотрение мястото на изпълнение на гаранционното обслужване. За продукти, които представляват част от фиксирана инсталация, мястото на изпълнение следва да бъде мястото на инсталацията и GeoMax има право да изиска допълнително заплащане за подобни услуги, включени в гаранцията, ако местоположението на Продукта е различно от това, на което Продуктът първоначално е инсталиран или доставен.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА. Единственото средство за защита на клиента при нарушение на гаранцията е изричната гаранция. Настоящата гаранция е изключителна и замества всички други гаранции, срокове или условия, изрични или подразбиращи се, фактически или по силата на закона, установени със закон или по друг начин, включително гаранции, срокове или условия за продажба, годност за конкретна употреба, задоволително качество и ненарушение, всички гаранции произтичащи от търговски похвати, практика на договаряне или ход на изпълнение, всички гаранции, че Софтуерът е съвместим с какъвто и да е хардуер или софтуер, че Софтуерът ще работи правилно на оборудването на Клиента и няма да причини повреда на оборудването на Клиента или данните му и каквато и да е гаранция, че работата на Софтуера няма да бъде нарушена или че е „без грешка“, всички те изрично се отхвърлят.GeoMax не носи отговорност, ако посочените дефект или повреда са причинени от Клиента или от друго лице поради неправилна употреба, небрежност, неправилно инсталиране, инсталация, свързване или употреба с Продукта на каквито и да е аксесоари, различни от разрешените за употреба, оригинални аксесоари GeoMax, опити за отваряне, поправяне или модифициране на Продукта от неовластени лица, неправилна поддръжка, пренебрегване на указанията за експлоатация, претоварване или прекомерен натиск, амортизация или други причини, извън обхвата на предвиденото използване, при инцидент, пожар или други рискове, или други причини, които не се дължат и не могат да се припишат на GeoMax. Тази гаранция не покрива физическо увреждане на Продукта или повреди в резултат на използването на Продукта заедно с допълнително или периферно оборудване и GeoMax определи, че самият Продукт не проявява дефект.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ УСЛОВИЯТА, РАЗРЕШЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, GEOMAX ИЗКЛЮЧВА СЪЩО ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОРА ИЛИ НА ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКА И СРЕДНА НЕБРЕЖНОСТ), ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР, ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОДУКТИ-ЗАМЕСТИТЕЛИ ОТ КЛИЕНТА, ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПАЗАРНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛИРАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО, ФУНКЦИОНИРАНЕТО, ПОВРЕЖДАНЕТО ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ, ДОРИ АКО GEOMAX ИЛИ НЕЙНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИВРЕДИ. GEOMAX ОГРАНИЧАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ДО ЗАМЯНАТА, ПОПРАВКАТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА ПОКУПНА ЦЕНА, ПО ИЗБОР НА GEOMAX. ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ НЕ СЕ ЗАСЯГА, АКО ТУК ПРЕДОСТАВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НЕ ПОСТИГНЕ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. НЯКОИ ВЛАСТИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ПРИЛОЖИМО. ВСЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИЛОЖИМИЯТ ЗАКОН НЕ ДОПУСКАПЪЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НАЩЕТИТЕ И ВРЕДИТЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ, ОТГОВОРНОСТТА Е ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. СЪЩОТАКА ПОМОЩНИЯТ ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ ДО СТЕПЕН,ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.

ОТХВЪРЛЯНЕ. Ако съдът не приеме пълното изключване или ограничение на подразбиращите се гаранции или ограничаването на допълнителните или косвени вреди за определени продукти, предоставени на потребителите,или ограничаването на отговорността за личностно увреждане, тогава тези подразбиращи се гаранции и отговорности се ограничават за периода на приложимата изрична гаранция.

ДЕЛИМОСТ. Ако някое условие на тази ограничена гаранция бъде сметнато от някой компетентен орган за недействително, невалидно или неприложимо, то трябва да се изтрие от тази ограничена гаранция, а останалите условия на тази ограничена гаранция ще продължат да важат с пълна сила. В такъв случай ограничената гаранция трябва да бъде тълкувана и ако е необходимо дабъде изменена по начин, който да осъществи, или да се доближи до или да постигне разултат, който е законно възможно най-близо до резултата, предвиден от условието, което е определено за недействително, незаконно или неприложимо.

ТРЕТА СТРАНА БЕНЕФИЦИЕНТ: Страните изрично се съгласяват, че филиалите на GeoMax, включително юридическото лице, от което Клиентът е закупил Продукта, е трета страна бенефициент по тази Международна ограничена гаранция, и без ограничение на гореспоменатото, тези филиали ще имат право на всички налични за GeoMax защити съгласно тази Международна ограничена гаранция.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ. Тази ограничена гаранция се подчинява на законите на Швейцария, изключвайки всички противоречащи си законови принципи и изключвайки Конвенцията на ООН за Международна продажба на стоки от 11 април 1980. Местната подсъдност следва да бъде седалището на GeoMax в Виднау, Швейцария. GeoMax, има правото по свое собствено усмотрение да се обръща към съдилища по подсъдност седалището или местожителството на Клиента.

С настоящата ограничена гаранция GeoMax предоставя на Клиента определени права, които не ограничават установените със закон права на потребителя.

Виднау, 25 Март 2013

Geomax AG
Espenstrasse 135
CH-9443 Widnau
Switzerland
www.geomax-positioning.com

GOTTLIEB NESTLE, ГЕРМАНИЯ

I.  Валидност

 1. Следните договорни условия (общи условия) се прилагат за всички договори, свързани с продажбата на стоки между Gottlieb Nestle GmbH (оттук нататък: Доставчик (Геозона) и клиента.
 2. Тези общи условия се прилагат за всички доставки и услуги. 
 3. Общите условия се прилагат и за всички бъдещи бизнес отношения, дори ако това не е деоговрено отново изрично.

II. Оферта и сключване на договор

 1. Офертите на доставчика подлежат на промяна.
 2. Всички споразумения, сключени между Доставчика и клиента за целите на изпълнението на този договор, трябва да бъдат направени в писмена форма. Декларациите за приемане и поръчките трябва да бъдат потвърдени писмено от Доставчика, за да бъдат правно обвързващи. Персоналът по продажбите на доставчика не е упълномощен да сключва устни спомагателни споразумения или да прави устни споразумения, които надхвърлят съдържанието на писмения договор. 
 3. Доставчикът запазва неограничени права на собственост и авторски права върху чертежи и други документи; те не трябва да бъдат разкривани на трети страни. 
 4. Клиентът няма право да копира или имитира софтуер и / или други програми.
 5. Изходният код на програмите не се предоставя на клиента.
 6. Доставчикът има право да предприема технически мерки за защита на софтуера и / или други програми.
 7. Цялата информация в документите за продажби на Доставчика (по-специално софтуер и / или програми, ценови листи, каталози, брошури, технически документи и дигитални носители) се предоставя доколкото е известно на Доставчика, но те подлежат на потвърждение и не са обвързващи. Доставчикът си запазва правото да прави промени.

III. Цени и Плащане

 1. Prices shall apply ex works excluding packaging. Към всички цени се добавя ДДС по приложимата законова ставка.
 2. Освен ако не е посочено друго, Доставчикът е обвързан с цените, съдържащи се в офертите, в продължение на 30 дни от датата им.
 3. Клиентът може да компенсира само искове, които са безспорни или юридически установени.
 4. В случай на закъсняло плащане, Доставчикът има право да иска лихва за просрочие. Доставчикът си запазва правото на допълнителни претенции. 

IV. Срок за доставка и забавена доставка

 1. Спазването на договореното време за доставка изисква своевременното предоставяне на всички документи, разрешения и одобрения, които трябва да бъдат предоставени от клиента. Ако случаят не е такъв, времето за доставка ще бъде удължено по подходящ начин, освен ако доставчикът не носи отговорност за забавянето.  
 2. Срокът за доставка трябва да бъде спазен, ако артикулът за доставка е напуснал фабриката на доставчика или ако е бил уведомен за готовността за изпращане преди изтичането на крайния срок.  
 3. Доставчикът не може да носи отговорност за закъснения в доставката и изпълнението поради непреодолима сила и поради събития, които значително затрудняват или правят невъзможна доставка за доставчика, а не само временно, напр. стачка, локаут, официални поръчки и т.н., дори ако те се случват с доставчици или техните подизпълнители, и дори ако са договорени обвързващи дати и срокове. Това дава право на Доставчика да отложи доставката или изпълнението с продължителността на препятствието плюс разумно начално време или да се оттегли изцяло или частично от договора поради все още неизпълнената част. Ако пречката продължи повече от 3 месеца, клиентът има право да се откаже от договора по отношение на все още неизпълнената част след подходящ гратисен период. Ако срокът за доставка се удължи или Доставчикът се освободи от задължението си, купувачът не може да изиска претенции за обезщетение от това. Доставчикът може да се позове на споменатите обстоятелства само ако уведоми незабавно клиента.
 4. Ако доставчикът е в неизпълнение, клиентът може да се откаже от договора само ако доставчикът е отговорен за забавянето и доставчикът е разрешил подходящ срок за предоставената му доставка да изтече без ефект.
 5. Допълнителни искове поради забавяне се определят от точка VIII. Ако Доставчикът впоследствие трябва да поеме отговорност за неспазване на договорените срокове и дати или други закъснения, клиентът има право на обезщетение за забавено изпълнение в размер на 0,5% за всяка пълна седмица закъснение, но не повече от общо 5% от стойността на фактурата на доставките и услугите, засегнати от забавянето. Допълнителни искове се изключват при всички условия, освен когато забавянето се основава поне на груба небрежност от страна на Доставчика. 
 6. Доставчикът има право на частични доставки и частични изпълнения по всяко време, освен ако частичната доставка или частичното изпълнение не представляват интерес за клиента.

V. Прехвърляне на риск и доставка

 1. Рискът се прехвърля върху клиента не по-късно от момента на изпращане на закупените артикули, дори ако са извършени частични доставки или Доставчикът е поел други услуги като експедиционната цена или доставката.
 2. Ако изпращането се забави в резултат на обстоятелства, за които клиентът носи отговорност, рискът се прехвърля върху клиента от деня, в който изпращането е готово.
 3. По искане на клиента пратката ще бъде застрахована и застраховката е за негова сметка.

VI. Права в случай на дефекти

 1. Клиентът трябва да провери доставките и услугите за дефекти веднага след получаване. Ако се установят дефекти, те трябва да бъдат съобщени писмено незабавно, но не по-късно от една седмица от получаването на дефектните стоки. Дефекти, които не могат да бъдат открити в този период, дори при внимателна проверка, трябва да бъдат съобщени на доставчика в писмена форма веднага след откриването.
 2. Дефектните части на доставката или изпълнението ще бъдат подобрени или доставени / предоставени отново, по избор на Доставчика. В този случай Доставчикът изисква това, по свое усмотрение и за своя сметка  

  - дефектната част или устройство се изпраща на Доставчика за ремонт и последващо връщане; 

  - клиентът държи дефектната част или устройство и сервизен техник на Доставчика се изпраща на купувача за извършване на ремонта.  

  Ако клиентът изисква ремонтните дейности да се извършват на определено от него място, Доставчикът може да се съобрази с това искане, при което резервните части не се таксуват, докато работното време и пътните разходи се заплащат по стандартните цени на Доставчика.
 3. Клиентът предоставя на Доставчика необходимото време и възможност да извърши всички ремонти и замени, счетени за необходими от Доставчика. В противен случай доставчикът ще бъде освободен от отговорност за последствията.
 4. В случай на неподходяща или неправилна употреба или пускане в експлоатация от клиента или от трети страни, естествено износване, неправилно или небрежно боравене, неправилна поддръжка и неподходящи експлоатационни ресурси, не могат да се предявяват претенции за дефекти, ако клиентът не може да опровергае/обоснове твърдението, че дори едно от тези обстоятелства е причинило дефекта. Ако клиентът или трети страни извършват неправилни модификации или ремонтни дейности, не могат да се предявяват претенции за дефекти за тези и произтичащите от това последствия, в съответствие с прогнозираните последици. 
 5. Сменените части стават собственост на Доставчика.
 6. Срокът на давност за гаранционни претенции от страна на клиента е 24 месеца, изчислено от преминаването на риска към клиента. Исканията за гаранция за софтуер и / или програми, батерии, особено по отношение на тяхната производителност, по правило се признават само в рамките на 6 месеца от доставката.
 7. Връщанията се приемат само след предварително съгласие с Доставчика.

VII. Доброволно връщане на стоки

Ако приемем връщането на доставените стоки без дефекти като жест на добра воля, в кредитното известие ще бъде включена разумна такса за обработка. Връщанията трябва да бъдат доставени пощенски, след предварително съгласие с Доставчика. 

VIII. Отговорност

 1. Независимо от естеството на нарушението, включително незаконни действия, исковете за обезщетение са изключени, освен ако не е налице умишлено умисъл или груба небрежност.
 2. В случай на нарушение на съществени договорни задължения, Доставчикът носи отговорност за всяка небрежност, но само до размера на предвидимата вреда. Не могат да се предявяват претенции за пропуснати печалби, спестени разходи от искове за обезщетение на трети страни или за каквато и да е друга пряка или последваща загуба, освен ако Доставчикът не е гарантирал конкретна характеристика на качеството на продукта с цел да защити клиента срещу такива загуби.
 3. Клиентът освобождава доставчика от всякаква отговорност към трети страни, произтичаща от или във връзка с услуги и / или доставки, които доставчикът е предоставил и / или извършил от името на клиента.
 4. Ограниченията и изключенията за отговорност в параграфи 1 и 2 не се прилагат за искове, възникнали поради измамно поведение от страна на Доставчика или когато има отговорност за гарантирани качествени характеристики, за искове в съответствие със закона за отговорността на продукта, или за искове за обезщетение в резултат на нараняване на живот, крайник или здраве.  
 5. Когато отговорността на доставчика е изключена или ограничена, това се отнася и за служителите, представителите и представителите на продавача. 

IX. Запазване на права на собственост

 1. токите остават собственост на Доставчика, докато не бъдат изпълнени всички вземания, на които Доставчикът може да има право от клиента сега или в бъдеще.
 2. Клиентът има право да обработва и по-специално да продава резервираните стоки в рамките на нормални бизнес практики, при условие че клиентът не е по подразбиране. Не е допустимо залагане или прехвърляне на собственост чрез обезпечение. Всички задължения, произтичащи от препродажбата или което и да е друго правно основание (застраховка, незаконосъобразни действия и т.н.) по отношение на резервираните стоки (включително всички вземания по салдото по текущата сметка), се възлагат изцяло от клиента на доставчика за целите на застраховането. Доставчикът оттегля пълномощно на клиента да събира вземанията, възложени на Доставчика за неговите фактури и от свое име. Това разрешение за събиране може да бъде оттеглено само ако клиентът не спази правилно задълженията си за плащане.
 3. В случай на достъп на трети страни до запазените стоки, особено в случай на залог, клиентът ги уведомява, че това е собственост на Доставчика и незабавно информира Доставчика, за да може да отстоява своите права на собственост. Ако третата страна не е в състояние да възстанови на доставчика съответните съдебни или извънсъдебни разходи в този контекст, клиентът носи отговорност за това.  
 4. В случай на поведение на клиента, което противоречи на договора, особено неизпълнение на плащането, Доставчикът има право да се оттегли от контакта и да си върне запазените стоки.  

X. Приложимо право, частична невалидност

 1. За тези условия и всички правоотношения между Доставчика и клиента се прилага законодателството на Федерална република Германия. Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки не се прилагат тук, дори ако клиентът има седалище в чужбина.
 2. Ако Клиентът е бизнесмен, седалището на Доставчика е изключително място за юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от договорните отношения.  
 3. Ако някоя разпоредба в тези условия или разпоредба в рамките на други споразумения е или стане невалидна, това не засяга валидността на всички други разпоредби или споразумения. 

В сила от 03/2020

Gottlieb NESTLE GmbH
Freudenstädter Straße 37-43
D-72280 Dornstetten

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки